Architektonická soutěž – vyhlášení výsledků

 

Výsledky architektonické soutěže

 

Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice vyhlašuje výsledky architektonické soutěže Svazková základní škola Dr. Václava Kounice, Slavkov u Brna.

 1. místo

  Atelier 99 s.r.o. a Účastník 2: UYO architekti s.r.o.

  Autoři: Ing. arch. Jan Skoumal

  Spolupracovníci: Ing. arch. Ludmila Jankovichová, Ing. arch. Jaroslav Habarta

   

  Porota kladně hodnotila, že urbanistický koncept návrhu dobře řeší vazby na město i na autobusový terminál, vhodně hierarchizuje venkovní prostory, zbytečně nezatahuje dopravu do hloubky území a umožňuje bez dalších podmiňujících investic realizaci školy. Orientace hlavního vstupu je přínosná, stejně jako vztah vstupního prostranství k jezírku, k autobusovému terminálu i k městu. Porota upozornila, že je nutno prověřit funkčnost předloženého provozního řešení v případě, že bude nutno ponechat stávající podobu komunikací a objektů autobusového terminálu.

  K provoznímu řešení návrhu porota konstatovala, že tento návrh přináší širokou škálu a velké množství společných vnitřních prostor (schodiště, stupně…), a to v míře možná až ekonomicky příliš náročné. Řešení halových šaten v 1. NP se jeví plošně neúsporné až maximalistické. Porota doporučila v tomto ohledu redukci ve prospěch ekonomie návrhu a projektu. Jako slabina provozního řešení se porotě jevila komplikovaná provozní vazba mezi šatnami a venkovními sportovišti.

  Porota konstatovala, že zvolené horní prosvětlení bude přínosem pro vnitřní prostředí školy, tvar pilové střechy bude navíc vytvářet výraznou siluetu – znak nové budovy. Zároveň porota upozornila, že architektonické a konstrukční řešení pilové střechy je nutné s ohledem na výše řečené detailně dopracovat.

  Porota poukázala na fakt, že návrh nad velkou tělocvičnou umisťuje další dvě podlaží tradiční skeletové konstrukce. Tyto nosné konstrukce i konstrukce stropu nad tělocvičnou budou mít v reálu jinou podobu, než je v prezentovaném řešení. Tento fakt podle názoru odborné poroty nemusí být nutně slabou stránkou návrhu, je však nutné řešení konstrukce pečlivě dopracovat, zejména s ohledem na architekturu a ekonomii návrhu.

  Textová část ke stažení

  Panely ke stažení


 2. místo

  Pelčák a partner architekti, s.r.o.

  Autoři: Ing. arch. Petr Pelčák

   

  Kladem tohoto návrhu je jasný a srozumitelný urbanistický koncept jediného výrazného monobloku. Se zvolenou formou je spojena malá zastavěnost školního pozemku. Pozemek je navíc přehledně provozně řešen a orientace vně i uvnitř navržené školy je tak velmi snadná.

  Za slabinu návrhu porota označila nedůsledné řešení nivelety terénu (výškový rozdíl mezi ul. Nerudovou a hlavním vstupem do školy je cca 3 m), kdy bude nástupní plocha mezi komunikací a hlavním vstupem ve skutečnosti ve větším sklonu. Jako problematické se porotě jevilo řešení dopravy, kdy obsluha parkovacích stání a výjezd K+R by v praxi znamenal nežádoucí zvýšení průjezdu ulicí Nerudovou.

  Porota hodnotila prostorové propojení všech vnitřních úrovní jako srozumitelné a dobře uspořádané. Zároveň však hodnotitelé podotkli, že jednostranná orientace schodišť v atriích výrazně prodlužuje cestu mezi západní částí 1. a 3. NP. Za diskutabilníporota považuje velkou hloubku jídelny.

  Konstrukční princip je založen na skeletu o čtvercových polích, což je jasná a logická volba. Je však nutné posoudit maximální možnou hloubku tříd z hlediska osvětlení.

  Textová část ke stažení
  Panely ke stažení


 3. místo

  Ing. arch. Pavel Jura

  Autoři: Ing. arch. Pavel Jura a Ing. arch. Pavel Steuer

  Spolupracovníci: Ing. arch. Aleš Hartl, Ing. arch. Jakub Slováček, Ing. arch. Vratislav Zíka, Ing. Jiří Cihlář (Cevre s.r.o.)

  Porota konstatovala, že tento návrh je založen na pavilonové dispozici, tedy na srozumitelném a praxí ověřeném principu vnitřního provozu (trojtrakt s učebnami po obou stranách chodby). Návrh je racionální a vytváří kvalitní vnitřní i venkovní prostředí. Kladem návrhu je jeho zacházení s niveletou stávajícího terénu. Také řešení a orientace vstupního prostranství umožňuje nekonfliktní vazbu mezi školou a městem. Za klad porota označila také vzájemný vztah sportovišť a dobrou hierarchizaci venkovních prostor. Vazba na ulici ČSA má dle poroty potenciál stát se ještě silnější po případné přestavbě autobusového terminálu v budoucnu.

  Naopak umístění hromadných šaten v exponované poloze mezi hlavními vstupy podle poroty vyvolává otázky o kvalitě takto vymezeného vstupního prostoru školy. Řešení vnitřních prostor je přehledné a funkční, dvojice prostorově zajímavých schodišť uprostřed dvoran se stanou ohniskem života školy. Porota konstatovala, že toto dispoziční řešení je vhodné také z hlediska dohledu o přestávkách.

  Provozní slabinou návrhu je umístění malé tělocvičny a auly v úrovni 2. NP, což vede ke komplikovanému přístupu veřejnosti. Porota podotkla, že objekt školy není jasně orientovaný, všechny jeho strany jsou de facto identické.

   

  Textová část ke stažení

  Panely ke stažení 


 4. místo

  TŘI.ČTRNÁCT architekti s.r.o.

  Autoři: Ing. arch. Ondrej Palenčar

  Spoluautor: Ing.arch. Adam Koten

  Panely ke stažení

   

 5. místo

  re:architekti studio s.r.o.

  Autoři: MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Jiří Žid

  Spolupracovníci: Ing. arch. Tereza Psotková Ing. arch. MgA. Alžběta Widholmová, Ing. arch. Vojtěch Ružbatský, Ing. arch. Jan Čech, Ing. Jan Trafina, Ing. arch. David Pfann

  Panely ke stažení

  Textová část ke stažení


 6. místo

  SOA architekti, s.r.o.

  Autoři: Ing. arch. Ondřej Píhrt, Ing. Štefan Šulek, Ing. arch. Ondřej Laciga, Ing. arch. Kateřina Luftová, Ing. arch. Petra Lálová

  Spolupracovníci: Ing. arch. Sarah Sommerová, Ing. arch. Dalibor Dvořák, Bc. Filip Zelník, Bc. Alex Máslo, Ing. Květoslav Syrový

Panely ke stažení

Textová část ke stažení

Informace o vyhlášení soutěže


 

Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice vyhlásil architektonickou soutěž na Svazkovou základní školu ve Slavkově u Brna. Kapacita nové školy by měla být 540 žáků. Nový areál by měl splňovat všechny moderní požadavky na veřejné budovy.

Odkaz na kompletní dokumentaci

 

 

„Rádi bychom předvedli reprezentativní a důstojnou architekturu soudobých veřejných staveb podobně, jako to činili naši předci,“ charakterizoval cíl architektonické soutěže předseda Dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice Michal Boudný. Připomněl, že pro svazek zahrnující Slavkov u Brna a dalších pět okolních obcí, je inspirace posledním rodovým majitelem slavkovského zámku klíčovou. Byl to právě hrabě Václav Kounic, který zasvětil svůj život podpoře vzdělání a díky němuž byly položeny základy současné Masarykovy univerzity.

Vyhlašovatel v zadání soutěže definoval představy o samotné budově školy, jejíž součástí budou nejen třídy, odborné učebny, školní klub, ale i jídelna s kuchyní a tělocvična. Ve vymezeném prostoru se počítá i s venkovním areálem. Ze zveřejněných dokumentů vyplývá, že předpokládaná cena stavebních prací je 420 milionů korun bez DPH. Zájemci o účast se mohou hlásit do 24. února 2022.

„V nové budově má vzniknout šest kmenových tříd pro první stupeň, které budou navštěvovat děti ze Slavkova. Dvanáct tříd pro druhý stupeň bude určeno především pro žáky ze spádových obcí, které podobně jako naše město musí řešit narůstající počet obyvatel. Stávající dvě školy však již více dětí přijímat nemůžou a potýkají se s hraniční kapacitou,“ zdůvodnila nutnost stavby nové školy místostarostka města Slavkov u Brna Marie Jedličková.

Soutěžní zadání počítá s řadou odborných učeben pro specializovanou výuku, jako například technická dílna, 3Dtisk nebo cvičná kuchyně. Samozřejmostí by již měla být i malá hudebna sloužící také jako učebna audio-video techniky. Kromě tělocvičny má vzniknout také malý gymnastický sál a školní klub pro trávení volného času po výuce. Stavební program obsahuje také šatny, zázemí pro učitele a vedení školy a jídelnu.

Součástí zadání je také návrh školního pozemku a řešení dopravních návazností. Hlavní příjezd ke škole by měl být z ulice ČSA. Areál se nachází za stávajícím autobusovým nádražím.

O vítězném návrhu rozhodne porota, složená ze zástupců svazku, samosprávy a z nezávislých odborníků. Předsedou poroty byl zvolen Prof. Jan Jehlík, který je mimo jiné i spolutvůrcem pražského Metropolitního plánu. Návrhy budou finančně oceněny. Vítěz dostane 800 000 korun, druhá cena je 450 000 korun, třetí místo je spojené s honorářem 250 000 korun. Mezi další účastníky, kterých může být podle pravidel soutěže maximálně sedm, bude rozdělena částka 400 000 korun.

Odkaz na kompletní zadání architektonické soutěže je na stránkách České komory architektů.

Co je Dobrovolný svazek Dr. Václava Kounice?

Ve středu 17. 2. 2021 byla na zámku v Historickém sále podepsána smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice. Tento svazek se zakládá „za účelem plnění úkolů v oblasti školství, zejména pak výstavby a provozu nové základní školy a následné plnění úkolů v oblasti školství, zejména zajišťování podmínek povinné školní docházky dětí, a to především dětí s místem trvalého pobytu na území členských obcí“. Zastupitelé obcí se dohodli na stanovách svazku, které řeší i financování chodu samotného svazku a hlavně financování výstavby nové školy. Jednotlivé obce budou přispívat podle počtu svých dětí, které navštěvují slavkovské školy.

Smlouvu podepsali starostové obcí Heršpic, Kobeřic u Brna, Nížkovic, Němčan, Slavkova u Brna, Vážan nad Litavou a starostka obce Hodějice.

Proč svazek Dr. Václava Kounice?

Václav Robert z Kounic, byl jedním z posledních majitelů slavkovského zámku, český politik a patron brněnské vysoké školy (pozdější Masarykovy univerzity). Stávající budova rektorátu na Žerotínově náměstí v Brně byla rodovým majetkem české větve Kouniců, kterou univerzitě věnoval hrabě na své svatbě. Díky jeho aktivitě a mecenášství se podařilo také vystavět studentské koleje pod Kraví horou, dodnes nazývané Kounicovy. JUDr. Václav Kounic žil poslední léta svého života na zámku ve Slavkově. Zemřel 14. října 1913.

prof. Ing. arch. JAN JEHLÍK, předseda poroty

Architekt–urbanista, který nově interpretuje ideu krásného města. Od roku 2007 vede Ústav urbanismu na FA ČVUT. Zabývá se problematikou zadávání územních plánů. Zabýval se aktualizací územního plánu Ústí nad Labem, je spoluautorem paláce Zdar v Ústí nad Labem (2008). V roce 2015 se podílel na přípravách pražského Metropolitního plánu.